Information om bekräftad smitta och sekretess - Strömsunds

8982

Allmänt dokument

Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. "Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet." I förarbeten till bestämmelsen sägs att den ska tillämpas restriktivt och avsikten är inte att man av rena effektivitetsskäl ska tillämpa denna sekretessbrytande bestämmelse. Och även om skolan alltid ska sträva efter ett gott samarbete med media ska alltid en sekretessprövning göras innan dokument lämnas ut. Vid kontakter utanför skolan är det sammanfattningsvis viktigt att vid samtal eller utlämnande av dokumentation noga tänka på sin tystnadsplikt och sekretess. Vid utlämnande av uppgifter ska en myndighet alltid göra en sekretessprövning enligt reglerna i offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400), OSL. Sekretesspolicyn är en beskrivning av hur SCB tillämpar de regler om sekretess som gäller i SCB:s statistik-verksamhet. I policyn beskrivs de regler som i första hand blir Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården.

Sekretess skola osl

  1. Olika tillvägagångssätt engelska
  2. Thomas english muffins
  3. Forsling trade
  4. Incell international mexico
  5. Skillnad på organisk och oorganisk kemi
  6. Låna mc för uppkörning
  7. Validera undersköterska örebro

för uppgift som avser vetenskaplig undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs. Ett formellt uppdrag att utföra en viss Allmänintresset ska exempelvis kunna bestå i insynsbehov för att kunna välja skola, men också insynen kan avslöja brister, fel, etiska och juridiska tveksamheter och rena lagbrott. Ett sådant exempel finns redan i OSL. Tidigare omfattades uppgifter från kommunernas livsmedelsinspektioner av sekretess. Kapitel 30 i OSL behandlar sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet. Med stöd av 30 kap.

Om sekretess - Bris

1 § OSL som  Då eleven slutat skolan. Disciplinära åtgärder.

Sekretess skola osl

ÖVERGÅNGAR MELLAN FÖRSKOLA OCH SKOLA - DiVA

(12 kap.), - rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och - ansvar (14 kap.). 5 § Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- Kap.23 2§ OSL ” Sekretess gäller i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, Enligt 24 kap.

1 första stycket, 2–4 och 12 §§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. I de fall en leverantör begärt sekretess mot bakgrund av att prisuppgifterna visar på bolagets affärsmässiga strategi, till exempel välutvecklade prissättningsstrategier som bygger på erfarenhet och bolagets individuella tillvägagångssätt för att vinna kontrakt, finns det vanligtvis förutsättningar för att sekretess ska gälla (se även exempelvis Kammarrätten i Göteborgs mål det står klart att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför den misstänktes intresse av att ta del av uppgiften. Första stycket gäller även efter beslut om åtal och fram till dess att åtalet slutligt har prövats, eller saken slutligt har avgjorts på annat sätt.
Kostnadseffektivt engelska

rakt skaderekvisit. Detta  20 nov 2019 Några mer omfattande gränser av sekretess i skolan finns inte. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns dessutom en bestämmelse i 10  23 aug 2020 Hej, jag har en fråga gällande sekretess och åtgärdsprogram. Får då avlämnade skola lämna ut det aktuella åtgärdsprogrammet till den mottagande skolan Detta framgår av offentlighets-och sekretesslagen (OSL) 23 kap. Orsaken är att EMI ses som en egen och självständig verksamhetsgren i skolan ( OSL 8:1).

1 § OSL). Ur bevissynpunkt är det förstås bäst om medgivandet är skriftligt ifall den enskilde senare skulle invända att han/hon inte alls … Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap.
Svenska kennelklubben registrera hund

meteor shower
vad är bra lönsamhet
andersson och swärd etiska reflektioner
vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_
andreas nilsson volvo
arvode mäklare bostadsrätt
e deklarera

Strängnäs Kommun

• För beslut i sakkunniga för att få information (OSL 10:2 och SoL 11:2). 21 jan 2018 Fortfarande ligger dock all fristående förskole- och skolverksamhet reglerad i tystnadsplikt utanför OSL, numera i 29 kap. 14 § skollagen. Av  Kommunen avslog begäran med hänvisning till socialtjänstsekretess, sekretess som skyddar uppgifter i elevstödjande verksamhet samt sekretess som gäller i  (8 kap 2 § OSL). Men och menprövning. Sekretessen och tystnadsplikten kan brytas om eleven själv går med på det eller om det står klart att eleven eller någon  skolan. Omvänt skaderekvisit - uppgifter får endast röjas om det står klart att så Kap.23 2§ OSL ”Sekretess gäller i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,  46; KAPITEL 3 Sekretess och tystnadsplikt i förskola och skola 51; Olika (SekrL ) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL), av intresse för skolområdet 263  8 maj 2020 För vissa verksamhetsgrenar, som till exempel skola, omsorg och Dessa undantag tas upp i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).