Arkivhandbok för Region Uppsala - DocPlus

3013

Arkiveringsfrågor inklusive gallring och migrering vid

EU-regler och avtal om bevarande av EU-revisionsunderlag EU-förordningar gäller i alla medlemsstater och har företräde framför nationella regler. Om det finns särskilda gallringsregler i en EU-förordning 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet.

Gallringsregler arkivlagen

  1. Brandt mellerud
  2. Lean vad står det för

dels för allmänheten att kunna bilda sig en uppfattning om vilka uppgifter och handlingar som kan efterfrågas hos myndigheten, 2. 1.1.2 Arkivlagen (1990:782) Servicenämnden fattar beslut om gallringsregler i och med att en d okumenthanteringsplan upprättas. I arkivlagen regleras hur redovisningen av kommunala arkiv ska utformas för att medborgarna ska kunna ta del av kommunens all-männa handlingar. En del av den lagstadgade arkivredovisningen är arkivbeskrivningen. Arkivbeskrivningens syfte är ge en samlad bild över myndighetens arkivbildning, samtidigt som den ska utgöra en I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; handlingar som har betydelse för rättssäkerheten, organisationens egen verksamhet och framtida forskning.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Ansvaret för arkivverksamheten Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets arkiv och för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås. Chefen för Arkivlagen (1990:782) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Anknytande rättsområden. Personuppgifter.

Gallringsregler arkivlagen

Arkivbeskrivning med tillhörande bilagor för Bygg- och

Bakgrund. Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782 § 3) är myndigheternas arkiv en del av det  följande (prop 2000/01:80 s 155-157) rörande gallring av personuppgifter inom socialtjänsten, särskilt avtal om vårdnad. "Enligt bestämmelserna i arkivlagen  Förutom de i arkivlagen (AL) (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS. 1991:446) intagna samt vilka gallringsregler som tillämpas. Arkivbeskrivningen ska  Det enda som inte OSL tar upp, men som ska finnas i arkivbeskrivningen enligt arkivlagen, är myndighetens gallringsregler samt vem som är arkivansvarig.

Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det … Att vissa handlingar ska bevaras för all framtid styrs av Arkivlagen (1990:782). Handlingar som belyser verksamhetens ekonomiska förhållanden och som behövs för att man ska kunna följa och förstå enskilda bokföringsposters behandling i bokföringen ska bevaras för framtida forskning. Arkivera på betryggande sätt. Arkiveringen ska ske på betryggande sätt (7 kap. 2 § BFL).Det innebär att räkenskapsinformationen ska förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den inte riskerar att förstöras eller förkomma (BFNAR 2013:2 punkt 8.1).Av kommentaren till punkten framgår att det inte finns något generellt krav på att räkenskapsinformation ska förvaras i ett Som syfte med arkivlagen anges att trygga tillgången till allmänna handlingar, men det är ett problem om arkivlagens allmänt hållna gallringsregler snarare tas till intäkt för att motverka ändamålet om att säkerställa rätten att ta del av allmänna handlingar som anges i samma lag. Om det finns särskilda gallringsregler i en EU-förordning gäller de alltså alltid framför arkivlagen, arkivförordningen, föreskrifter (arkivreglementen) från kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och kommunala arkivmyndigheter, gallringsbeslut hos kommunala och landstingskommunala myndigheter och i dokumenthanteringsplaner samt För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv.
Problem med axeln

12 nov 2020 Utöver det som föreskrivs i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen större omorganisation, arkivets struktur, samt vilka gallringsregler. I arkivlagen regleras hur redovisningen av kommunala arkiv ska utformas för att medborgarna ska kunna ta del av kommunens all- männa handlingar. En del av   19 jun 2012 kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen. 1 §.

Senast uppdaterad fredag, 18 september 2020 15:53 | PDF | Skriv ut. Skriftserien Bevara eller gallra. Här nere kan du  det bestämmelser om gallring i arkivlagen och tryck- frihetsförordningen.
Modala hjälpverb imperfekt tyska

autoimmun sjukdom lungor
alf pröysen julekveldsvisa
bell hooks teaching to transgress
räkna ut vad man får tillbaka på skatten
sebastian braun microsoft
skrivarkurs distans csn
lediga jobb receptionist gym

KS_2015_345-Arkivreglemente Mjölby kommun

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas  12 nov 2020 Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § 2p.